Mijn favorieten

Onteigeningsadviezen

Bestemming

Het is vaak een onaangename verrassing als de overheid over de bestemming van jouw eigendommen beslist. Je kunt er alleen nauwelijks invloed op uitoefenen.

Plannen die worden uitgevoerd ten behoeve van het algemeen belang, zoals de aanleg van wegen en spoorlijnen, de bouw van woningen en bedrijventerreinen of het creëren van natuur- en recreatiegebieden. In dergelijke situaties kan de overheid door middel van onteigening zelfs in het bezit komen van jouw onroerend goed. Dat gebeurt op basis van de Onteigeningswet. In deze meer dan 150 jaar oude onteigeningswet is vastgelegd wat de overheid wel en niet mag. Echter, altijd tegen volledige schadevergoedin. Jouw inkomens- en vermogenspositie moeten voor en na onteigening hetzelfde zijn. Emotionele schade wordt niet vergoed.
 

Minnelijke onteigening of overleg

De overheid is verplicht om eerst in goed overleg met de betrokkene de onroerende zaak te kopen. Het gaat dan om zogeheten “minnelijke onteigening”, ook wel “minnelijke verkoop”. De schadeloosstellingregels uit de Onteigeningswet en alle jurisprudentie gelden hierbij als leidraad. Komen overheid en betrokkene niet tot overeenstemming, dan kan de onteigenaar overgaan tot een gerechtelijke procedure. In dit geval wordt gesproken van gerechtelijke onteigening.
 

Schadeloosstelling

Als je te maken krijgt met een onteigening kun je aanspraak maken op een schadeloosstelling. Het gaat dan in grote lijnen om een vergoeding voor:

  • Vermogensschade: de waarde van jouw onroerende zaak, jouw bezit.
  • Inkomensschade: de inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond of hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf/vervangende woonruimte.
  • Bijkomende schade: bijvoorbeeld verhuiskosten, stagnatieschade, etc. Ook de advieskosten die je maakt voor de onteigeningsdeskundige horen in dit rijtje thuis. 

Het vaststellen van een schadeloosstelling is vaak niet eenvoudig. In de Onteigeningswet is het summier geregeld. In het verleden heeft de rechter er dan ook regelmatig aan te pas moeten komen om de schadeloosstelling te bepalen. Dit heeft een grote hoeveelheid rechterlijke uitspraken opgeleverd die tezamen een omvangrijk normenstelsel vormen. Ook nu nog zijn er nieuwe ontwikkelingen waarin rechterlijke uitspraken duidelijkheid moeten geven, bijvoorbeeld over de complexwaarde.
 

Optimaal resultaat

Hoewel het lijkt alsof de schadeloosstellingregeling is geregeld in de wet en de rechterlijke uitspraken, blijkt telkens dat dit slechts gedeeltelijk waar is. Ondersteuning door een onteigeningsdeskundige is dan ook zeker geen overbodige luxe. Door nieuwe (juridische) inzichten en goed onderhandelen kan een optimale schadeloosstelling worden gerealiseerd die is toegesneden op uw specifieke situatie. De onteigeningsdeskundigen van ons kantoor volgden allemaal een specifieke opleiding en beschikken over ervaring met het bepalen van schadeloosstellingen in onteigeningszaken. Zij kennen de Onteigeningswet en de jurisprudentie en zijn naast kundig taxateur ook goede onderhandelaars
 

Advies en ondersteuning

De deskundigen zullen je gedurende een onteigeningsprocedure op diverse manieren van dienst zijn. Wanneer je hen zo vroeg mogelijk inschakelt, kunnen zij voor jou de meest maximale schadeloosstelling realiseren.
 

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons kantoor via (0345) 599 394 voor een kennismakingsgesprek bij jou thuis.

 

Peter-Jan de Jong

Agrarisch makelaar en onteigeningsdeskundige